NAKLADATELSTVÍ ČESKÉHO LESA

Publikace skladem

HRAD STARÝ HERŠTEJN, PIVOŇ A VRANOV V PROMĚNÁCH STALETÍ

Kolektiv autorů

Cena 460,- Kč

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každá kapitola obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

Obsáhlá publikace velkého formátu se věnuje zapomenutému koutu Českého lesa nedaleko Domažlic, kde se nad bývalým augustiniánským klášterem na Pivoni vypíná skalnaté návrší se zříceninou hradu Starého Herštejna. Kolektiv autorů se tu v devíti kapitolách věnuje tajemné historii hradu položeného na česko-bavorské hranici, jeho archeologickému výzkumu i rekonstrukci zřícené věže upravené v roce 2020 na vyhlídku. Pět samostatných kapitol je věnováno opomíjenému a zpustlému pivoňskému klášteru. Kapitoly připomínají dějiny kláštera, jeho archeologický výzkum i stavební vývoj a popis objektu, který je v současné době pustý. Poslední kapitola knihy je věnována vísce Vranovu položenému na svahu mezi Pivoní a Starým Herštejnem. Publikace je doplněna stovkami černobílých i barevných fotografií, reprodukcemi archiválií, vedut, kresbami a plány. Autory jednotlivých kapitol jsou historici Eduard Maur a Jiří Jánský, archeologii se věnovali Pavel Břicháček, Petr Kausek a Tomáš Mařík. Stavební historii pivoňského kláštera zpracovali Markéta Frdlíková a Čestmír Cimler. Vydání knihy iniciovali a svými příspěvky obohatili regionální badatelé Štěpán Zemek a Zdeněk Procházka.

POZOR HRANICE!
Průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček

Cena 290,- Kč

2020, první vydání, formát B6, pevná vazba, 296 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, dvojjazyčné – česko-německé.

Dvojjazyčná česko-německá publikace navazuje na dobu, kdy se na obou stranách hranice hovořilo česky a německy. Kniha může sloužit jako historicko-turistický průvodce po příhraničí Domažlicka a okolí bavorských měst Furth im Wald a Cham. Publikace je rozdělena na kapitoly od pravěku do současnosti. Každou kapitolu zahajuje fiktivní rozhovor dvou postav – Čecha a Němce. Kniha je doplněna množstvím barevných fotografií, historických dokumentů a map. Jsou tu uvedeny odkazy na další zajímavá místa – skanzeny, muzea a přírodní památky na obou stranách hranice.

 

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL I.

Jiří Jánský

Cena 390,- Kč

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 656 stran, barevná příloha.

Publikace je rozvržena do dvou dílů, které na 1 216 stranách seznámí čtenáře s historií rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova, kteří po staletí ovládali krajinu jihozápadních Čech a budovali tu svá sídla.
Publikace vychází v roce 2020, v němž uplynulo 300 let od úmrtí posledního člena rodu.
První díl mapuje počátky rodu, který se psal po hradě Rýzmberku u Kdyně nedaleko Domažlic. Jeho členové však postupně drželi i četné další významné hrady, např. Zbiroh, Skálu, Švihov, Rabí, Prácheň, Klenovou, ale i města a panství Přeštice, Horažďovice, Nalžovské Hory a mnohé další statky. Kapitoly publikace, kterých je několik desítek, jsou řazeny chronologicky a popisují jednotlivé větve rodu i jeho nejvýznamnější členy. Další kapitoly se věnují historii sídel rodu a majetkové držbě jednotlivých osob. První díl končí ve 2. polovině 16. století osudy potomků jedné z nejvýznamnějších postav rodu – Půty Švihovského z Rýzmberka – významného stavitele, který stál mimo jiné i za výjimečnou architekturou známého vodního hradu Švihova.
Kniha je doplněna rodokmeny, které pro publikaci vyhotovil autor i množstvím reprodukovaných archiválií, o které publikaci obohatil Jindřich Šlechta. Kniha obsahuje také barevné fotografie sídel tohoto rodu a to jak historické, tak i současné, stejně jako heraldické přílohy a vyobrazení. Součástí knihy je i rozsáhlý poznámkový aparát..

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL II.

Jiří Jánský

Cena 390,- Kč

2021, první vydání, formát B5, pevná vazba, 560 stran, barevná příloha.

Kniha navazuje na první díl rozsáhlé rodopisné studie o rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova. Počíná kapitolami o horažďovické knížecí větvi Švihovských z Rýzmberka a líčí životy jednotlivých členů i osudy jejich sídel a majetků. Další soubor kapitol je věnován větvi pánů z Rýzmberka na Dolanech a Velharticích nebo Výrkům Úsilovským z Rýzmberka a dalším historickým zajímavostem vztahujícím se k tomuto významnému českému rodu. Kniha obsahuje rodokmeny hlavní i bočních větví rodu. Dále též četné obrazové přílohy archiválií, historická i současná vyobrazení sídel a heraldické přílohy. Součástí publikace je i rozsáhlý poznámkový aparát a soupis použité literatury.

 

NACISTICKÝ PROGRAM „EUTANÁZIE“, ŽIVOT NEHODNÝ EXISTENCE VERSUS NEDOTKNUTELNÁ LIDSKÁ DŮSTOJNOST

.

René Milfait (ED.)

Cena 260,- Kč

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 191 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, text je v plném rozsahu česko-německý.

Kniha vychází v roce 2020, kdy si připomínáme výročí Úmluvy o právech osob s postižením ratifikované mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. V Úmluvě jde o to, aby mohli mít lidé s postižením lepší život a měli právo na odpovídající zdravotní péči. Kniha je věnována především obětem nacistického programu „Euthanasie“ a těm, kteří se proti tomuto zabíjení nemocných postavili.

PÁNI ZE ŠVAMBERKA

Jiří Jánský

Cena 360,- Kč

2020, druhé rozšířené a upravené vydání, formát B5, pevná vazba, 570 stran, křídový papír, barevné přílohy.

Publikace přináší historii významného českého šlechtického rodu Švamberků, který byl usazen v západních a jižních Čechách. Jeho hlavními sídly byly např. hrad Švamberk, Bor, Poběžovice, ale i jihočeský hrad Zvíkov, Orlík, Třeboň a další. Publikace je doplněna rodokmenem hlavní a  všech bočních větví tohoto rodu. Životopisy významných členů rodu jsou popsány v jednotlivých kapitolách. Zvláštní stať je věnována výzkumu hradu Švamberka, pohřebním místům Švamberků a průzkumu hrobky Jana Jiřího ze Švamberka v Poběžovicích. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografií, kreseb a reprodukcí archiválií.ádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.

 

CESTAMI POUTNÍKŮ ANEB KOSTELY, KOSTELÍKY A KAPLE OKRESU DOMAŽLICE – Díl I.

Zdeněk Procházka

Cena 460,- Kč

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každý kostel obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

Projekt je rozpracován do tří dílů a budou v něm postupně popsány všechny kostely a kaple, které se nacházejí na okrese Domažlice a to ať již stojí, jsou využívány nebo zcela zanikly. V prvním dílu jsou popsány kostely nacházející se v lokalitách začínajících na písmena A – H. Jsou tu obsaženy především kostely ve dvou nejvýznamnějších městech regionu – Domažlicích a Horšovském Týně. Podrobné popisy jednotlivých kostelů jsou členěny do kapitol např. historie, popis svatyně, mobiliář, zvony, heraldické a náhrobní památky, stavební vývoj atd. Publikace obsahuje několik set černobílých i barevných fotografií, plánů jednotlivých kostelů, kreseb i archiválií.

MEZI ORLEM A LVEM

Domažlice v letech 1914 – 1918

Kristýna Pinkrová, Radka Kinkorová, Karel Řeháček, David Pinkr

Cena 285,- Kč

2019, vydání první, formát B5, pevná vazba, 256 stran.

Publikace přibližuje slovem i obrazem období 1. světové války na současném území okresu Domažlice. Text je členěn do tematických kapitol. Například se dotýká podoby každodenního života v městech i na vsích, školství, zdravotnictví, zásobování, rekvizicí zvonů nebo národností česko-německé otázky v uvedeném období. Další kapitoly jsou věnovány válečným zkušenostem vojáků z Domažlicka v rakousko-uherské armádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.

 

HISTORIE NORIMBERSKÉ A ŘEZENSKÉ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH

Jiří Čechura

Cena 460,- Kč

2019, vydání první, formát A4, pevná vazba, 302 stran, plnobarevný tisk.

Publikace je výsledkem celoživotní badatelské práce autora, který se tématu věnoval jak studiem archivních pramenů, tak i průzkumem v terénu. Jednotlivé kapitoly mapují průběh cest a jejich větví v časovém úseku od 10. do 15. století. Kniha je doplněna řadou originálních map, které vytvořil Martin Čechura. Vyobrazeními knihu doplnil Václav Balík. Publikace dále obsahuje historické i současné fotografie míst, která leží na trasách historických cest.

HRABĚNKA PŘIŠLA Z TOKIA


Život Mitsuko Coudenhove-Kalergi

Masumi Schmidt -Muraki

Cena 250,- Kč

2019, vydání první, formát A5, pevná vazba 224 stran, překlad z němčiny Alena Vondrušová.

Kniha německé spisovatelky japonského původu narozené v Tokiu přináší poutavý příběh Japonky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, která se provdala za rakouského aristokrata Heinricha Coudenhove-Kalergi a odešla s ním do Čech na zámek do Poběžovic – Ronšperka nedaleko Domažlic. Příběh Mitsuko byl již opakovaně knižně zpracován i zfilmován. Vždy se ale najdou nové pohledy na tento neobyčejný příběh, který je v tomto případě zpracován její krajankou Masumi Schmidt-Muraki žijící v Mnichově. Publikace je doplněna archivními fotografiemi.

 

OBEC LIBKOV,
Kapitoly z dějin obce

Kolektiv autorů

Cena 190,- Kč

2019, vydání první, formát A5, měkká vazba, 120 stran včetně barevné přílohy

Publikace uvádí v jednotlivých kapitolách dávnou i zcela nedávnou historii Libkova – obce položené v půli cesty mezi Kdyní a Klatovy. Z historických pamětihodností stojí za zmínku židovský hřbitov, historický panský dům, kaple sv. Markéty nebo blízký kostel Narození Panny Marie v Loučimi. Mimo vlastní historii obce kniha přináší i krátké dějiny všech 63 usedlostí a domů v Libkově. Publikace doplňují barevné i černobílé fotografie a vyobrazení.

BÝT V OBRAZE A BÝT OBRAZEM
Rádl, Kosík, Galileo a zbožnost jako filosofický problém

Zdeněk Vyšohlíd

Cena 250,- Kč

2019, vydání první, formát A5, lepená vazba, 200 stran

Kniha filosofických úvah, v níž vysokoškolský profesor a domažlický rodák PhDr. Zdeněk Vyšohlíd polemizuje o věcech víry a zbožnosti.
„Levické je provokovat. Až mě mrazí pomyšlení, že tento můj text asi bude provokovat. Obávám se, že jak ty zbožné, tak ty revoluční. Filosof prý provokuje v každé společnosti, říkal španělský filosof Ortega. I v té nejnoblesnější. Ale ne každý, kdo provokuje, je filosof.“

 

CAPARTICE

Kamila Beňušíková-Angelovová, Jitka Kovaříková, Miroslav Vršovský

Cena 270,- Kč

2019, vydání první, formát B5, pevná vazba, 64 stran, plnobarevný tisk

V publikaci jsou slovem i obrazem zpracovány dějiny i současnost horské vísky položené v srdci Českého lesa na úpatí Čerchova nedaleko Klenčí pod Čerchovem. Kniha je doplněna četnými fotografiemi, tabulkami a dokumenty.

POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ ZBOŽNOSTI NA DOMAŽLICKU

Luděk Krčmář

Cena 199,- Kč

2019, vydání první, formát A5, vazba měkká lepená, 128 stran, plnobarevný tisk

Publikace formou katalogu informuje o téměř 100 poutních místech na území současného okresu Domažlice. Text je doplněn množstvím barevných fotografií – současných i historických. Knihu je možno použít jako průvodce po církevních památkách regionu.

 

ROZVADOV 1621, výzkum bojiště třicetileté války

Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřík, Zdeněk Šámal

Cena 299,- Kč

2018, formát A4, lepená vazba, 206 stran

Knihu vydalo Nakladatelství Veduta. Plnobarevná publikace popisuje dlouhodobý archeologický výzkum rozlehlého bojiště u Rozvadova, kde proti sobě stáli Petr Ernest, hrabě z Mansfeldu, který velel zbytku česko-falcké armády a hrabě Tilly, který velel vojsku katolické ligy tvořenému především bavorskými oddíly. V následujících kapitolách je zmíněn archeologický výzkum dalších bojišť třicetileté války, detektorový průzkum bojiště, přehled identifikovaných reliktů opevnění v krajině a výsledky jejich geodetického zaměření. V další kapitole jsou podrobně popsány archeologické nálezy z bojiště. Publikace je doplněna mnoha historickými mapami, barevnými fotografiemi nálezů a počítačovými rekonstrukcemi bitvy. Kniha obsahuje anglické resumé.

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU – díl I. – Mže

Zdeněk Procházka

Cena 460,- Kč

2018, formát A4, pevná vazba, 176 stran

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů na řece Mži, která protéká Tachovem a Stříbrem, kde pracovalo velké množství těchto provozů. Nejednalo se vždy jen o mlýny, ale také o hamry, papírny, soustružny dřeva a perleti nebo koželužské stoupy. Z některých provozů přežívají tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií, archivních dokumentů a map, na kterých jsou jednotlivé mlýny zakresleny. Texty jsou doplněné o německé resumé.

 

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU – díl II. – levostranné přítoky Mže

Zdeněk Procházka

Cena 460,- Kč

2017, vydání první, formát A4, pevná vazba, 264 stran + 48 stran barevná příloha

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů, na levostranných přítocích řeky Mže, např. Úterský potok, Hadovka, Hamerský potok, Kosí potok atd. (téměř 100 objektů). Z mlýnů přežívají často jen tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií a archivních dokumentů. Texty doplněné o německá resumé mohou sloužit jako podklady pro romantická putování údolími popisovaných potoků.
Tato publikace byla vydána s podporou Plzeňského kraje.

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU – díl III. – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese

Zdeněk Procházka, Miroslav Vetrák

Cena 490,- Kč

2019, vydání první formát A4, pevná vazba, 432 stran včetně cca 50 stran barevné přílohy

Publikace navazuje na dva předchozí díly a čtenáři představí turisticky atraktivní krajinu, okolí Úhlavky, Mže a desítky zaniklých vodních provozů na území příhraniční části Českého lesa. Třetí díl obsahuje celkem 183 samostatných hesel, popisujících jednotlivé vodní provozy, ke kterým vedle obilných mlýnů patřily i brusírny a leštírny skla, hamry, pily a papírny. Publikace obsahuje tisíc vyobrazení a historických i současných fotografií. U každého hesla je uvedeno německé resumé, stejně tak popisky jsou dvojjazyčné. Naprostá většina popsaných provozů zanikla po roce 1945 a spatřují se z nich jen zříceniny. Cennými přílohami knihy jsou i mapy vodních provozů, které slouží čtenáři jako průvodce údolími říček a potoků, kde mlýny stávaly.
Ve třech dílech Cestami krajánků je popsáno celkem 327 vodních provozů a soustředěno téměř 2 000 vyobrazení a fotografií. Jedná se o nejrozsáhlejší dokončený projekt svého druhu v Čechách.
Třetí díl publikace byl vydán s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 

PŘÍBĚHY POŠT, Z HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA DOMAŽLICKU

Kristýna Pinkrová, Marta Zemanová

Cena 285,- Kč

2018, formát B5, pevná vazba, plnobarevný tisk, 272 stran

Publikace přináší přehledný obraz o historii pošt na Domažlicku. Po podrobném úvodu o poštovnictví v českých zemích následuje katalog jednotlivých poštovních úřadů, který obsahuje 45 samostatných hesel, mezi nimiž nechybí ani známá historická pošta v Klenčí pod Čerchovem. Publikace je zakončena několika přílohami, např. česko-německými názvy obcí a osad v regionu a je rovněž doplněna množstvím dobových vyobrazení a fotografií. Publikace je plnobarevná.

CHRASTAVICE,

kapitoly z dějin obce

Kolektiv autorů

Cena 190,- Kč

2018, první vydání. Formát B5, pevná vazba, 128 stran, plnobarevný tisk

Kniha podrobným způsobem popisuje historii obce vzdálené 2 km severozápadně od Domažlic. Samostatné kapitoly jsou věnovány např. známému mohylovému pohřebišti milavečské kultury, místní kapli i okolním mlýnům. Podrobně je zpracována i historie jednotlivých domů a chalup. Kroniku doplňuje množství archivních i současných fotografií, map a dokumentů.

 

MANKA ŘÍMANKA

Marie Bílková
(pro vydání upravily Alena Gruberová, Alžběta Vondrašová)

Cena 230,- Kč

2011, první vydání. Formát A5, pevná vazba, 144 stran

V knize jsou zpracovány vzpomínky slečny Marie Bílkové z Mrákova na svoji pratetu Marii – Manku (*1827, †1888) a její cestu do Říma, kterou podnikla jako poutnice pěšky, aby se setkala se samotným papežem. V publikaci je otištěn originální rukopis i jeho přepis v tradičním chodském dialektu. Poutavé i úsměvné vyprávění je doplněno dobovými fotografiemi a vyobrazeními.

TACHOVSKÉ HISTORKY

Frank Kohner

Cena 190,- Kč

2019, dotisk, formát B5, pevná vazba, 96 stran včetně barevné přílohy

První vydání knihy vyšlo v roce 2009 ke stým narozeninám autora a tachovského rodáka Franka Kohnera (*1910), který tehdy žil v USA. Autor v knize vylíčil své vzpomínky na Tachov v 1. polovině 20. století, především život židovské komunita, jejímž byl členem. Jedna z kapitol je věnována tachovským osobnostem, další přímo rodu Kohnerů. Kniha je doplněna četnými dobovými fotografiemi.

 

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
Domažlicko

Zdeněk Procházka

Cena 480,- Kč

2017, druhé rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 368 stran

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 79 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

VIZ. NOVINKY -TŘETÍ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2021

BOUŘE NAD POŘEŠÍNEM (díl první), LOUZEK ANEB HAVRANI TÁHNOU K JIHU (díl druhý)

Radovan Procházka

Cena 250,- Kč

2017, formát B5, pevná vazba, 230 stran

Historický román. Děj prvního dílu knihy se odehrává na jihočeském hradu Pořešíně na počátku 14. století v době, kdy hrad drželi Bavorové ze Strakonic. Druhá část knihy přivede čtenáře na sousední hrad Louzek. Oba hrady leží na řece Malši a spravuje je sdružení Hrady na Malši, pro něž byla publikace vydána.

 

DUDÁCI A VLČÍ HLAVY

Zdeněk Šmíd

Cena 290,- Kč

2017, formát 18 x 28 cm, pevná vazba, 214 stran

Kniha vychází v roce nedožitých 80. narozenin známého publicisty a spisovatele Zdeňka Šmída. Autor tu svým typickým humorem vyznává lásku k Chodsku a představuje tu i jednotlivé pověsti z tohoto svérázného kraje. Nové vydání publikace doplňují vyobrazení Veroniky Holé, které jsou stejně osobité a nekonvenční jako texty Zdeňka Šmída.

RADONICE,

kapitoly z dějin obce

Zdeněk Procházka, Jiří Svačina

Cena 250,- Kč

2017, formát B5, pevná vazba, 88 stran, plnobarevný tisk

Publikace je další z monografií, které jsou věnovány tentokrát obci Radonice, které leží v blízkosti Domažlic. Jednotlivé kapitoly popisují dějiny obce, další se zabývají radonickým mlýnem, bývalým zámečkem, obecní kaplí, židovským osídlením atd. Kniha je k dostání na Obecním úřadě Milavče.

 

TRPKÝ PŘÍBĚH KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V POŘEJOVĚ ANEB JAK JSEM „ZNIČIL“KULTURNÍ PAMÁTKU A O DALŠÍCH VÝZKUMECH

Zdeněk Procházka

Cena 250,- Kč

2017, formát B5, pevná vazba, 216 stran, plnobarevný tisk

Autor zde popisuje historii gotického kostela sv. Bartoloměje, který stál uprostřed obce Pořejov na Tachovsku. Lidnatá obec byla po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zbořena a stejný osud potkal zanedlouho i kostel. Následně byla v prostoru zničené obce zřízena skládka komunálního odpadu. V roce 2013 se studenti fakulty umění a designu v Plzni rozhodli zbytky kostela odhalit a upravit. Při těchto pracích však poškodili archeologická souvrství. Autor publikace tu poté se souhlasem muzea v Tachově uskutečnil záchranný výzkum a dokumentaci. Za tuto práci měl následně zaplatit vysokou pokutu, protože nevlastnil archeologickou licenci. Absurdní kauza je doplněna řadou fotografií a dokumentů.
Ve druhé části knihy autor vzpomíná na archeologické výzkumy, jichž se zúčastnil a které probíhaly většinou pod vedením prof. Dr. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu ČSAV Praha. Jednalo se většinou o výzkumy západočeských hradů. Jsou tu ale popsány také výzkumy technických památek a skláren v Českém lese. Výsledky z mnoha těchto výzkumů nebyly dosud publikovány. Také zde je přiloženo velké množství plánů, fotografií a vyobrazení.

DOMAŽLICKÉ MLÝNY, MLYNÁŘI A MLÝNSKÁ STROUHA

Zdeněk Procházka

Cena 190,- Kč

2. vydání, vyšlo v prosinci 2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

Kniha seznamuje čtenáře s podrobnými dějinami 10 mlýnů položených ve městě a na katastrálním území bývalého královského města Domažlic. V textu jsou zmíněni jednotliví majitelé, mlynářské rodiny i staré popisy mlýnů. Publikace je doplněna bohatým obrazovým materiálem, který byl získán z archivů i od pamětníků mlynářského řemesla.

 

KLADRUBY 900,

lidé – život – doba

Jiří Čechura

Cena 460,- Kč

2015, formát A4, pevná vazba, 408 stran

Rozsáhlá a výpravná kniha obsahující kolem 600 vyobrazení, fotografií a map přiblíží čtenáři dlouhou a bohatou historii kladrubského kláštera i městečka Kladrub u Stříbra). Publikace, která vychází v roce 2015, kdy uplyne 900 let od první historické zmínky, je rozdělena do 38 rozsáhlých kapitol, které se týkají především známého benediktinského kláštera i historického městečka a okolí. Další kapitoly jsou věnovány např. kladrubským pivovarům a hostincům, církevním stavbám, mlýnům v okolí Kladrub, přírodě Kladrubska, záhadným smírčím křížům atd. Autor Jiří Čechura, který byl dlouhodobým kladrubským kantorem tu zúročil svoji celoživotní badatelskou činnost. Mnoho historických fotografií a map je zde publikováno poprvé.

JÁ AMADEUS

Jakub Fišer

Cena 99,- Kč

2015, formát A5, brožovaná vazba, 96 stran

Autor je nositelem několika básnických cen a má za sebou vydání několika básnických sbírek, např. Obžaloba lůzokracie nebo S žízní neustaň. V nové sbírce Já Amadeus těží témata k novým básním jak z regionu Plzeňska, v němž žije, tak i ze života W. A. Mozarta.

 

JIVJANY 1115–2015

z historie Jivjan, Ostromeče a Velkého Malahova

Marie Špačková

Cena 180,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 120 stran

V knize jsou vedle Jivjan, které oslavily v roce 2015 devítisté výročí od první písemné zmínky, monograficky zpracovány informace o sousedním Velkém Malahově a Ostromeči. Autorka tu zpracovala jak starší dějiny těchto lokalit, v nichž žilo před rokem 1945 německy mluvící obyvatelstvo, tak i poválečné budování vysídlených obcí a jejich současnost. Plnobarevná publikace je doplněna kopiemi archiválií a historickými i současnými fotografiemi všech tří lokalit i jejich památek.

KOUT NA ŠUMAVĚ

Kapitoly z dějin obce pod Rýzmberkem

Zdeněk Procházka

Cena 280,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 160 stran

Publikace obsahuje podrobné dějiny Kouta včetně nově objevené písemné zmínky o vsi z roku 1441. Zasloužená pozornost je věnována i jednotlivým rodům, které koutsko-trhanovské panství vlastnily, především Stadionům. Ve zvláštních kapitolách jsou popsány jak koutská tvrz, tak i stadionský zámeček, kostel sv. Jiří, známý koutský pivovar, 3 mlýny, které v okolí Kouta pracovaly, Starý a Nový Dvůr i hrad Rýzmberk. Kapitoly o jednotlivých objektech a památkách obsahují opět plánovou i fotografickou dokumentaci a fotokopie archiválií.

 

CHOCOMYŠL

Zdeněk Procházka

Cena 90,- Kč

2015, formát A5, brožovaná vazba, 64 stran

Publikace v osmnácti kapitolách líčí historii obce od středověku do současnosti. Většina kapitol je věnována nejvýznamnější památce obce – bývalému zámku hrabat Černínů, který byl často přestavován a využíván např. jako cukrovar nebo lihovar. Publikace je doplněna historickými fotografiemi, vyobrazeními a plány zámku a obce, z nichž většina je publikována poprvé.

KANICE

kapitoly z historie a současnosti obce pod Netřebem

Zdeněk Procházka, Marie Ptáková

Cena 280,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

Publikace se skládá ze dvou částí, v prvé autor popisuje starší dějiny obce a jednotlivé památky, především kanický zámek a blízký hrad Netřeb. Text je doplněn plány a dokumentací těchto objektů včetně archiválií, které jsou často publikovány poprvé. Zvláštní pozornost je věnována osudům posledních majitelů zámku, kterými byly rodiny Škodů a Pergerů. Ve druhé části se autorka rozepisuje o novodobé historii obce, položené pod Netřebem i její současnosti. Také tato část publikace je doplněna množstvím fotografií a přináší mnoho nových, dosud nepublikovaných informací.

 

MILAVČE

kapitoly z dějin obce

Zdeněk Procházka

Cena 280,- Kč

2014, formát A4, pevná vazba, 96 stran

Publikace je podrobnou monografií dějin i současnosti obce položené na okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Historie osídlení krajiny je zde pradávná, sahá až do mladší doby bronzové a právě jí a tzv. milavečské kultuře jsou věnovány úvodní kapitoly knihy. Další text se zabývá svatovojtěšskými legendami, které se k Milavčím rovněž vztahují. Vedle historie sestavené z archivních pramenů jsou tu popisovány i památky a zajímavosti obce, např. kostel sv. Vojtěcha, studánka Vojtěška, atd. V textu nebylo opomenuto ani významných rodáků obce jakými byli např. malíř a grafik Josef Váchal nebo herec Jiří Bittner. Publikace je doplněna četnými barevnými a černobílými fotografiemi i reprodukcemi historických materiálů.

Dřevňowská pivovarská chasa aneb PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU TACHOV

Jan Jirák

Cena 285,- Kč (s DVD)

2015, formát A4, pevná vazba, 224 stran

Kniha popisuje historii pivovarnictví na území Tachovska a Stříbrska v rozsahu současného okresu Tachov. V úvodní kapitole je zpracována tematika církevních – klášterních pivovarů. Text je řešen formou katalogu, který obsahuje historii více než 70 pivovarů, které na popisovaném území pracovaly. Texty jednotlivých kapitol dosahují různé délky podle významu pivovaru, délky jeho trvání a dochovaného archivního materiálu. Texty jsou doplněny velkým množstvím historických fotografií, map a dokumentů. Na své si přijdou i sběratelé historických pivních lahví a pivních suvenýrů, speciálně pro ně bylo vyrobeno DVD, které je součástí publikace. Zvláštní kapitola je věnována novinovým článkům z dobového tisku, které řeší radosti i problémy s pivem a hospodami v regionu. Jediným pivovarem, který dnes na Tachovsku pracuje, je rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané, jemuž je v knize také věnována zasloužená pozornost.

 

DOMAŽLICE
Historicko-turistický průvodce městem a jeho památkami

Zdeněk Procházka

Cena 190,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 240 stran

Publikace vychází v roce 2015, kdy uplyne 750 let od první zmínky o hrazeném královském městě Domažlicích. První část knihy mapuje dějiny města, druhá se věnuje podrobnému popisu jednotlivých památek – kostelů, městského opevnění, Chodského hradu, pivovarů, mlýnů atd. Třetí část tvoří podrobné německé resumé. Plnobarevná publikace obsahuje více než 280 historických i současných fotografií, plánů a archivních dokumentů. Objevují se zde i zcela nové informace získané z archivů, archeologických i stavebně historických výzkumů.

Světce u Tachova v proměnách staletí

Zdeněk Procházka

Cena 250,- Kč

2014, formát A4, pevná vazba, 96 stran

Druhé upravené vydání knihy představuje čtenáři výjimečnou památku položenou v blízkosti západočeského Tachova – historickou jízdárnu ve Světcích, která je druhou největší jízdárnou v Evropě. Zpustlý a polozřícený objekt vybudovaný knížetem Alfrédem I. Windischgrätzem prošel před nedávnem rozsáhlou rekonstrukcí a je dnes využíván ke kulturním účelům. Plnobarevná publikace přináší mnoho současných i historických fotografií a archivních dokumentů. Text je česko-německý.

 

KLÁŠTER A KOSTEL AUGUSTINIÁNŮ
V DOMAŽLICÍCH

Zdeněk Procházka

Cena 85,- Kč

2014, formát B5, brožovaná vazba,
52 stran.

Brožura podrobně popisuje dějiny kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie při konventu augustiniánů v Domažlicích. Nechybí ani popis kláštera a přilehlého kostela s bohatou kresebnou i fotografickou dokumentací. Řada archivních pramenů i vyobrazení je publikována poprvé. Brožura obsahuje barevnou fotografickou přílohu.

Z HISTORIE A SOUČASNOSTI BLÍŽEJOVSKA

Zdeněk Procházka

Cena 250,- Kč

2014, formát B5, pevná vazba, 192 stran.

Kniha podrobně popisuje historii a památky obce Blížejov i osad, které pod ni spadají. Publikace je doplněna mnoha vyobrazeními, mapami, historickými fotografiemi i dokumentací památek. V Blížejově je popisován kostel sv. Martina a zámeček, v Nahošicích zámek a osudy jeho majitelů, v Přívozci zámek Bořků Dohalských z Dohalic a bývalý pivovar, v Chotiměři zámek, tvrz a pozoruhodná zámecká kaple, ve Lštění kostel sv. Jana Křtitele a známá věžová tvrz, dále jsou v knize monograficky zpracovány dějiny vsí Františkov, Malonice a Výrov.

 

VŠERUBY A VŠERUBSKO

Zdeněk Procházka

Cena 280,- Kč

2014, formát B5, pevná vazba, 160 stran.

Publikace podrobně dokumentuje historii i současnost pohraničního městečka Všeruby na Domažlicku. Kniha byla vydána ke 444. výročí povýšení Všerub na městečko. Mimo Všerub samotných je tu popsána i historie míst, která dnes spadají pod ÚM Všeruby. Jmenovitě Brůdek, Hájek, Hyršov, Chalupy, Maxov, Pláně, Pomezí, Studánky a vsi Myslív a Sruby, které zanikly po roce 1945. K památným místům, popsaným v této publikaci, patří i kostelík sv. Václava na Brůdku a kostel sv. Anny na Tanaberku. Kniha je doplněna bohatým obrazovým, mapovým i fotografickým materiálem.

CHODSKO HISTORICKÉ
A SOUČASNÉ

Zdeněk Procházka,
Josef Nejdl

Cena 315,- Kč

2013, formát 220 x 210 mm, pevná vazba, 160 stran.

Plnobarevná fotografická publikace, která po letech opět mapuje historii i současnost Chodska. V úvodní části se čtenář seznámí s historií Chodska i s jeho nejznámějšími zástavními držiteli Švamberky, Lamingeny a Stadiony. Nejrozsáhlejší část je věnována jedenácti privilegovaným chodským vsím, které jsou tu představeny jednotlivě. Závěr knihy přináší informace a fotografie o metropoli Chodska – Domažlicích, jeho muzeích a současném chodském folklóru. Kniha obsahuje na 300 historických i současných barevných fotograií, texty jsou v češtině, němčině a angličtině.

 

RECEPTY ZE ZÁMECKÝCH KUCHYNÍ

Zdeněk Procházka,
Josef Nejdl

Cena 270,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 144 plnobarevných stran.

Publikace přináší historické recepty ze zámeckých kuchyní, které byly objeveny mezi archivními zápisy a pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Recepty si zapsaly majitelky zámků v Kanicích a Lštění (okres Domažlice) a v Halži (okres Tachov). Vedle receptů kniha obsahuje historické úvody k jednotlivým sídlům a osudy osob, s nimiž recepty souvisejí. Na 160 receptů je doplněno fotografiemi pokrmů i fotografiemi kuchařek, které si je zapsaly. Je volným pokračováním knihy „Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí“. Publikace vychází v česko-německém jazyce v překladu Aleny Vondrušové. Knihou čtenáře provází ilustrace Jany Šlechtové.

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA II. – Tachovsko

Zdeněk Procházka

Cena 480,- Kč

2011, formát A4, pevná vazba, 328 stran.

Kniha navazuje na I. úspěšný díl publikace, v němž jsou popsány zaniklé obce v okrese Domažlice. Kniha obsahuje více než 800 historických i současných fotografií. V textu jsou popsány osudy 45 obcí a vsí z Českého lesa i z vnitrozemí okresu Tachov. Historie jednotlivých míst je popsána od data první zmínky do likvidace, která proběhla v 50.–60. letech 20. století. Nechybí ani popis současné podoby místa a výčet historických a kulturních památek, které zde zanikly. Publikace je vybavena i mapou zaniklých míst a mapkami jednotlivých obcí. Text publikace je česko-německý.

 

VIZ. NOVINKY -DRUHÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2021

TVRZ VE LŠTĚNÍ

proměny jednoho rytířského sídla aneb jak se státi zemánkem

Zdeněk Procházka

Cena 130,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 328 stran.

Publikace je příspěvkem k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN. Přísně tajná a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“. Kniha se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Velkým přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou autorkou nedávno objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historici Igor Lukeš a Václav Veber. Autorka, která napsala také řadu odborných článků, předkládá reálný pohled na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky československé komunistické tajné policie inspirované sovětským vzorem. Kniha je také morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti dosud žijícím viníkům zakročily podle práva.

KÁMEN

Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku

Václava Jandečková

Cena 345,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 328 stran.

Publikace je příspěvkem k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN. Přísně tajná a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“. Kniha se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Velkým přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou autorkou nedávno objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historici Igor Lukeš a Václav Veber. Autorka, která napsala také řadu odborných článků, předkládá reálný pohled na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky československé komunistické tajné policie inspirované sovětským vzorem. Kniha je také morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti dosud žijícím viníkům zakročily podle práva.

Dobrohostové
z Ronšperka a na Poběžovicích

Jiří Jánský

Cena 315,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 408 stran, barevné přílohy.

Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích, rod erbu berana (J. Jánský). Dnes již kmenový autor Nakladatelství Českého lesa seznamuje čtenáře se šlechtickým rodem, který v Čechách sice nepatří k nejznámějším, ale na území západních Čech zanechal velice výraznou stopu. Životní příběhy jednotlivých členů rodu se odehrávají i na území sousedního Bavorska, s nímž je spojují četné vazby. Obrazová dokumentace týkající se heraldiky, sídel rodu, náhrobníků a dalších reálií včetně podrobných rodokmenů s odkazy na poznámkový aparát a literaturu je již samozřejmostí. Publikaci předcházela díla o Švambercích a Gutštejnech.

Typy německých, českých a polských synagog od XI. do počátku XIX. století

Alfred Grotte

Cena 190,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 248 stran.

Práce architekta Grotteho vyšla poprvé v Lipsku roku 1915. Kniha vydaná Nakladatelstvím Českého lesa v roce 2013 obsahuje reprint původního německy psaného originálu, který je doplněn Grotteho dokumentárními fotografiemi, kresbami a plány a popisuje více než tři desítky synagog střední Evropy. Z nich je většina již zbořena. Mezi ně patří i synagogy z území Čech, především západních. V českém překladu Grotteho díla jsou otištěny současné fotografie synagog z území Čech, Německa a Polska. Publikace je dále doplněna podrobným životopisem A. Grotteho, který vypracoval Arno Pařík. Kniha je vybavena množstvím fotografií a kreseb.

Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl I.

Zdeněk Procházka

Cena 390,- Kč

2008, dotisk 2010, formát A4, pevná vazba, 176 stran.

Kniha přináší popis a obrazovou dokumentaci 308 kamenných památek. Mezi nimi najdeme pověstmi opředené kamenné megality, smírčí kříže, staré kamenné kříže, středověká boží muka, hraniční kameny, milníky a lovecké kameny. Doplněny jsou i příběhy, které se k těmto dávným strážcům krajiny vztahují. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

 

Momentálně vyprodáno

Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl II.

Zdeněk Procházka

Cena 230,- Kč

2009, formát A4, pevná vazba, 216 stran.

Druhý díl knihy nás přivede opět do krajiny Českého lesa na Domažlicko a Tachovsko. Nalezneme zde velké množství informací a dokumentace, která se tentokrát týká morových sloupů, barokních plastik a soch volně umístěných v krajině. Samostatný katalog je věnován pracím lidových kameníků, mezi nimiž je hlavní postavou Georg Böhm, který svá pozoruhodná sochařská díla vytvářel v 1. polovině 19. století. Kameníci v popisované oblasti pracovali až do 1. poloviny 20. století. Součástí katalogů je i bohatá fotografická dokumentace. Celkem je v 1. a 2. dílu knihy popsáno 777 památek. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

CO ODNESL ČAS 1. – Domažlicko v historických fotografiích

Zdeněk Procházka

Cena 360,- Kč

formát A4, 208 stran, pevná vazba.

Publikace přináší staré velkoformátové fotografie chodských vsí a Domažlicka. Nejedná se v tomto případě o pohlednice, ale téměř výhradně o historické kvalitní fotografie, které jsou doplněny česko-německým textem. V některých případech kniha obsahuje i současné srovnávací fotografie.

Příběhy telických náhrobků

Václav Fred Chvátal

Cena 195,- Kč

2011, formát B5, pevná vazba, 128 stran.

Kniha zavede čtenáře na židovský hřbitov v Telicích nedaleko Kladrub na Tachovsku. Na tomto romantickém a opuštěném místě se dochovalo 246 starých náhrobků, z nichž autor vybral 72 nejzajímavějších. Jejich texty přeložil a pokusil se vystopovat osudy těch, na které upomínaly. Publikace je doplněna bohatých fotografickým materiálem.

Po stopách plzeňské spravedlnosti, historie
a topografie hrdelního soudnictví

Petr Sokol, Jan Hajšman

Cena 199,- Kč

formát B5, pevná vazba.

Publikace přináší místopis plzeňského soudnictví a hrdelního práva, nformuje o místech, kde stávala nejen popraviště, ale např. pranýře, šatlavy či katovna. Samostatnou součástí publikace je i přehled vybraných zaniklých popravišť v západních Čechách.

Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí

Josef Nejdl,
Zdeněk Procházka

Cena 270,- Kč

2010, formát B5 v pevné vazbě o rozsahu 96 stran

Publikace seznamuje čtenáře s množstvím receptů lidové kuchyně z Chodska i přilehlého Bavorska. Recepty doplňují tematické historické fotografie z obou stran hranice a samozřejmě i barevné fotografie hotových jídel. Celou knihou čtenáře provází originální kresby Jany Šlechtové. Text knihy je česko-německý. Vychází ve třetím vydání.

Historické náhrobníky Tachovska

Z. Procházka, J. Oulík

Cena (po slevě) 45,- Kč

1995, 168 stran, měkká vazba.

Kniha přináší přesné znění starých náhrobních textů z náhrobníků 15.–18. století, které jsou umístěny v kostelech a kaplích tachovského okresu. Publikace je doplněna kresbami a fotografiemi historických náhrobníků i plánky kostelů, kde jsou umístěny. Kniha přináší rovněž řadu nových informací pro heraldiky a rodopisce.

Kronika česko-bavorské hranice, díl I.

Jiří Jánský

Cena 72,- Kč

2002, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 328 stran.

Publikace je prvním dílem prozatím pětidílného projektu, který podrobně popisuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice. První díl je věnován časovému úseku od roku 1400 do roku 1426, kdy v Čechách propukají husitské války a v Německu se formují křížové výpravy proti kacířským Čechách. Text je doplněn dobovými rytinami a mapkami. Publikace je oživena barevnou přílohou věnovanou zajímavým místům položeným přímo na česko-německé hranici, především starým hraničním kamenům a znamením. Text knihy je česko-německý.

Kronika česko-bavorské hranice, díl II

Jiří Jánský

Cena 72,- Kč

2002, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 364 stran.

Publikace je druhým dílem rozsáhlého projektu, který podrobně mapuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice, tentokrát v časovém rozsahu od roku 1427 do roku 1437. Text přivádí čtenáře do víru křížových výprav a postupného konce husitského hnutí. Řada kapitol je věnována dějinám Chebska a drobným konfliktům v česko-bavorském pohraničí. Zmíněn je i smutný příběh Anežky Bernauerové, vztahy českého pohraničí s městem Regensburgem a bavorskou šlechtou. Velký počet černobílých ilustrací v textu je doplněn barevnou přílohou, tentokrát na téma české hrady při česko-bavorské hranici. Text knihy je česko-německý.

 

Momentálně vyprodáno

Kronika česko-bavorské hranice, díl III.

Jiří Jánský

Cena 72,- Kč

2003, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 386 stran.

Publikace je dalším dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který je prozatím jediným svého druhu. Tentokrát je kniha zaměřena na období mezi roky 1438–1457 a zabývá se pohraničními válkami za českého bezkráloví a nastolením určitého pořádku za panování krále Ladislava Pohrobka. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány krajině mezi Domažlicemi a Furth im Wald, Chebsku, jižním Čechám, ale i krajině mezi Straubingem a českou hranicí. V barevné příloze jsou obsaženy fotografie bavorských hradů položených při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý.

Kronika česko-bavorské hranice, díl IV

Jiří Jánský

Cena 72,- Kč

2004, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 422 stran.

Publikace je čtvrtým dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který se tentokrát zabývá dobou krále Jiřího z Poděbrad a počátky vlády Jagellonců. Přibližuje boje s křižáky a odboje Zelenohorské jednoty a tzv. bocklerů. Část knihy je opět věnována nepokojnému Chebsku. Dobové rytiny umístěné v textu doplňuje barevná příloha zaměřená na česká města a městečka položená v česko-německém pohraničí. Text knihy je česko-německý.

Kronika česko-bavorské hranice, díl V.

Jiří Jánský

Cena 260,- Kč

2005, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 348 stran.

Publikace je prozatím posledním vydaným dílem tohoto projektu zpracovávajícího jeden z nejzajímavějších úseků česko-bavorských dějin. Tentokrát se jedná o období mezi roky 1479–1506. Děj knihy se převážně odehrává na bavorském území, kde zuří válka o landshutské dědictví, do níž jsou zapleteni i četní čeští rytíři se svými ozbrojenci. Pokračují i spory o hranice a česká léna v Bavorsku a Horní Falci. Publikace je již tradičně vedle četných černobílých ilustrací doplněna také barevnou přílohou, jejímž tématem jsou tentokrát historická bavorská města a městečka při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý.

Bezdružice, historie a současnost jedné západočeské obce

Zdeněk Procházka

Cena 75,- Kč

2006, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 116 stran.

Publikace přináší dějiny městečka Bezdružic i popis jeho památek, především hradu – zámku, v němž je dnes umístěno muzeum moderního českého skla. Knihu doplňují barevné i černobílé fotografie, mapy a plány. Obsahuje německé a anglické resumé.

Obrazy z dějin českého zvonařství

Tomáš Chvátal,
Luděk Krčmář

Cena 110,- Kč

2006, pevná vazba, formát A4 o rozsahu 164 stran

Publikace se zabývá tématem, které je v naší knižní produkci poměrně vzácné. Autoři zde zájemce zasvětí do výroby zvonů a představí mu staré české zvonaře. Rozsahem je publikace zaměřena opět na region Plzeňska. Kniha je doplněna množstvím unikátních historických fotografií zvonů, které pocházejí ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Naprostá většina dokumentovaných zvonů byla zrekvírována pro potřeby 1. světové války a do kostelů, pro něž byly vytvořeny, se většinou nevrátily.

Český les – Tachovsko
(č. 2)

Zdeněk Procházka

Cena 48,- Kč

192 stran, 1994, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa.

Stříbrsko a Borsko (č. 4)

Zdeněk Procházka

Cena 48,- Kč

232 stran, 1995, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa.

Konstantinovy lázně, Bezdružice a okolí (č.10)

Zdeněk Procházka

Cena 68,- Kč

240 stran, druhé vydání – 2006, česko-německý text, černobílé i barevné fotografie

KLATOVY – město (č.14)

Váňová,
Zdeněk Procházka

Cena 29,- Kč

216 stran ,2000, česko-německo-anglický text, černobílé i barevné fotografie + mapa