PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
II.-Tachovsko

Zdeněk Procházka

2021, druhé upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 376 stran

Tato publikace navazuje na díl I. Putování-Domažlicko, ale popisuje pohraničí okresu Tachov. Také zde zaniklo po roce 1945 nejméně 45 obcí, vsí a osad osídlených německy mluvícím obyvatelstvem. Mimo lidských sídlišť tu zanikly i desítky vodních provozů, brusíren a leštíren skla, pil, hamrů a mlýnů.  Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2011, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 47 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
Domažlicko

Zdeněk Procházka

2021, třetí upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 392 stran

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a osad položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, druhé v roce 2017, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

JAN ZE ŠITBOŘE

Úředník, literát, mýtus

Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Stočese

2021, první vydání. Formát B5, pevná vazba, 272 stran

Jan ze Šitboře, zvaný též z Teplé či později z Žatce, je autorem slavné prózy „Oráč z Čech“, která vznikla na samém počátku 15. století a dodnes je právem považována za jedno z nejdůležitějších děl starší německé literatury. Zdrojem obživy tohoto středověkého literáta však byla vysoce kvalifikovaná úřednická práce v městské kanceláři v Žatci a poté na Novém Městě pražském. Pro české Němce se na počátku 20. století stal symbolem vysoké úrovně zdejší německé kultury, Češi jeho význam spíše bagatelizovali či jej zcela ignorovali. Dnes je vnímán naopak jako příklad česko-německého soužití. Kniha, která popisuje život a dílo Jana ze Šitboře, je určena odborné i laické veřejnosti na obou stranách hranice. Publikace má plnobarevný tisk a je vybavena množstvím barevných fotografií a reprodukcí archivních dokumentů.

Text knihy je česko-německý.

Cena 360,- Kč

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL II.

Jiří Jánský

2021, první vydání, formát B5, pevná vazba, 560 stran, barevná příloha

Kniha navazuje na první díl rozsáhlé rodopisné studie o rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova. Počíná kapitolami o horažďovické knížecí větvi Švihovských z Rýzmberka a líčí životy jednotlivých členů i osudy jejich sídel a majetků. Další soubor kapitol je věnován větvi pánů z Rýzmberka na Dolanech a Velharticích nebo Výrkům Úsilovským z Rýzmberka a dalším historickým zajímavostem vztahujícím se k tomuto významnému českému rodu. Kniha obsahuje rodokmeny hlavní i bočních větví rodu. Dále též četné obrazové přílohy archiválií, historická i současná vyobrazení sídel a heraldické přílohy. Součástí publikace je i rozsáhlý poznámkový aparát a soupis použité literatury.

Cena 390,- Kč

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL I.

Jiří Jánský

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 656 stran, barevná příloha

Publikace je rozvržena do dvou dílů, které na 1 216 stranách seznámí čtenáře s historií rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova, kteří po staletí ovládali krajinu jihozápadních Čech a budovali tu svá sídla.
Publikace vychází v roce 2020, v němž uplynulo 300 let od úmrtí posledního člena rodu.
První díl mapuje počátky rodu, který se psal po hradě Rýzmberku u Kdyně nedaleko Domažlic. Jeho členové však postupně drželi i četné další významné hrady, např. Zbiroh, Skálu, Švihov, Rabí, Prácheň, Klenovou, ale i města a panství Přeštice, Horažďovice, Nalžovské Hory a mnohé další statky. Kapitoly publikace, kterých je několik desítek, jsou řazeny chronologicky a popisují jednotlivé větve rodu i jeho nejvýznamnější členy. Další kapitoly se věnují historii sídel rodu a majetkové držbě jednotlivých osob. První díl končí ve 2. polovině 16. století osudy potomků jedné z nejvýznamnějších postav rodu – Půty Švihovského z Rýzmberka – významného stavitele, který stál mimo jiné i za výjimečnou architekturou známého vodního hradu Švihova.
Kniha je doplněna rodokmeny, které pro publikaci vyhotovil autor i množstvím reprodukovaných archiválií, o které publikaci obohatil Jindřich Šlechta. Kniha obsahuje také barevné fotografie sídel tohoto rodu a to jak historické, tak i současné, stejně jako heraldické přílohy a vyobrazení. Součástí knihy je i rozsáhlý poznámkový aparát..

Cena 390,- Kč

POZOR HRANICE!

Průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček

2020, první vydání, formát B6, pevná vazba, 296 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, dvojjazyčné – česko-německé.

 

Dvojjazyčná česko-německá publikace navazuje na dobu, kdy se na obou stranách hranice hovořilo česky a německy. Kniha může sloužit jako historicko-turistický průvodce po příhraničí Domažlicka a okolí bavorských měst Furth im Wald a Cham. Publikace je rozdělena na kapitoly od pravěku do současnosti. Každou kapitolu zahajuje fiktivní rozhovor dvou postav – Čecha a Němce. Kniha je doplněna množstvím barevných fotografií, historických dokumentů a map. Jsou tu uvedeny odkazy na další zajímavá místa – skanzeny, muzea a přírodní památky na obou stranách hranice.

Cena 290,- Kč

HRAD STARÝ HERŠTEJN, PIVOŇ A VRANOV V PROMĚNÁCH STALETÍ

Kolektiv autorů

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každá kapitola obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

Obsáhlá publikace velkého formátu se věnuje zapomenutému koutu Českého lesa nedaleko Domažlic, kde se nad bývalým augustiniánským klášterem na Pivoni vypíná skalnaté návrší se zříceninou hradu Starého Herštejna. Kolektiv autorů se tu v devíti kapitolách věnuje tajemné historii hradu položeného na česko-bavorské hranici, jeho archeologickému výzkumu i rekonstrukci zřícené věže upravené v roce 2020 na vyhlídku. Pět samostatných kapitol je věnováno opomíjenému a zpustlému pivoňskému klášteru. Kapitoly připomínají dějiny kláštera, jeho archeologický výzkum i stavební vývoj a popis objektu, který je v současné době pustý. Poslední kapitola knihy je věnována vísce Vranovu položenému na svahu mezi Pivoní a Starým Herštejnem. Publikace je doplněna stovkami černobílých i barevných fotografií, reprodukcemi archiválií, vedut, kresbami a plány. Autory jednotlivých kapitol jsou historici Eduard Maur a Jiří Jánský, archeologii se věnovali Pavel Břicháček, Petr Kausek a Tomáš Mařík. Stavební historii pivoňského kláštera zpracovali Markéta Frdlíková a Čestmír Cimler. Vydání knihy iniciovali a svými příspěvky obohatili regionální badatelé Štěpán Zemek a Zdeněk Procházka.

Cena 460,- Kč

KAPITOLY Z DĚJIN HORŠOVSKÉHO TÝNA

Václav Kuneš

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 168 stran, křídový papír, plnobatevný tisk

 Autorem publikace je Václav Kuneš (1940–2018), který byl v letech 1994–1998 starostou města Horšovský Týn. Publikace seznamuje čtenáře slovem i obrazem s bohatou historií města Horšovský Týn, který je městskou památkovou rezervací a známe jej především díky gotickému hradu, který je přestavěn na významný renesanční zámek. Historie města je rozpracovaná do 28 kapitol. Počíná pravěkem a končí rokem 1948. Autor se věnuje i horšovskotýnským Lobkovicům či Trauttmansdorffům, kteří vlastnili horšovskotýnské panství a nevyhýbá se ani otázce české menšiny v poněmčeném městě před rokem 1938 či transferu německého obyvatelstva po roce 1945. 

Kniha byla vydání pro Město Horšovský Týn, kde si ji zájemci mohou objednat na E-mail: info@mkzht.cz (Městské kulturní zařízení).

Cena 299,- Kč

NACISTICKÝ PROGRAM „EUTANÁZIE“, ŽIVOT NEHODNÝ EXISTENCE VERSUS NEDOTKNUTELNÁ LIDSKÁ DŮSTOJNOST

René Milfait (ED.)

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 191 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, text je v plném rozsahu česko-německý

Kniha vychází v roce 2020, kdy si připomínáme výročí Úmluvy o právech osob s postižením ratifikované mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. V Úmluvě jde o to, aby mohli mít lidé s postižením lepší život a měli právo na odpovídající zdravotní péči. Kniha je věnována především obětem nacistického programu „Euthanasie“ a těm, kteří se proti tomuto zabíjení nemocných postavili.

Cena 260,- Kč

PÁNI ZE ŠVAMBERKA

Jiří Jánský

2020, druhé rozšířené a upravené vydání, formát B5, pevná vazba, 570 stran, křídový papír, barevné přílohy

Publikace přináší historii významného českého šlechtického rodu Švamberků, který byl usazen v západních a jižních Čechách. Jeho hlavními sídly byly např. hrad Švamberk, Bor, Poběžovice, ale i jihočeský hrad Zvíkov, Orlík, Třeboň a další. Publikace je doplněna rodokmenem hlavní a  všech bočních větví tohoto rodu. Životopisy významných členů rodu jsou popsány v jednotlivých kapitolách. Zvláštní stať je věnována výzkumu hradu Švamberka, pohřebním místům Švamberků a průzkumu hrobky Jana Jiřího ze Švamberka v Poběžovicích. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografií, kreseb a reprodukcí archiválií.

Cena 360,- Kč

JAN ZE ŠITBOŘE

Úředník, literát, mýtus

Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Stočese

2021, první vydání. Formát B5, pevná vazba, 272 stran

Jan ze Šitboře, zvaný též z Teplé či později z Žatce, je autorem slavné prózy „Oráč z Čech“, která vznikla na samém počátku 15. století a dodnes je právem považována za jedno z nejdůležitějších děl starší německé literatury. Zdrojem obživy tohoto středověkého literáta však byla vysoce kvalifikovaná úřednická práce v městské kanceláři v Žatci a poté na Novém Městě pražském. Pro české Němce se na počátku 20. století stal symbolem vysoké úrovně zdejší německé kultury, Češi jeho význam spíše bagatelizovali či jej zcela ignorovali. Dnes je vnímán naopak jako příklad česko-německého soužití. Kniha, která popisuje život a dílo Jana ze Šitboře, je určena odborné i laické veřejnosti na obou stranách hranice. Publikace má plnobarevný tisk a je vybavena množstvím barevných fotografií a reprodukcí archivních dokumentů.

Text knihy je česko-německý.

Cena 360,- Kč

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL II.

Jiří Jánský

2021, první vydání, formát B5, pevná vazba, 560 stran, barevná příloha

Kniha navazuje na první díl rozsáhlé rodopisné studie o rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova. Počíná kapitolami o horažďovické knížecí větvi Švihovských z Rýzmberka a líčí životy jednotlivých členů i osudy jejich sídel a majetků. Další soubor kapitol je věnován větvi pánů z Rýzmberka na Dolanech a Velharticích nebo Výrkům Úsilovským z Rýzmberka a dalším historickým zajímavostem vztahujícím se k tomuto významnému českému rodu. Kniha obsahuje rodokmeny hlavní i bočních větví rodu. Dále též četné obrazové přílohy archiválií, historická i současná vyobrazení sídel a heraldické přílohy. Součástí publikace je i rozsáhlý poznámkový aparát a soupis použité literatury.

Cena 390,- Kč

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL I.

Jiří Jánský

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 656 stran, barevná příloha

Publikace je rozvržena do dvou dílů, které na 1 216 stranách seznámí čtenáře s historií rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova, kteří po staletí ovládali krajinu jihozápadních Čech a budovali tu svá sídla.
Publikace vychází v roce 2020, v němž uplynulo 300 let od úmrtí posledního člena rodu.
První díl mapuje počátky rodu, který se psal po hradě Rýzmberku u Kdyně nedaleko Domažlic. Jeho členové však postupně drželi i četné další významné hrady, např. Zbiroh, Skálu, Švihov, Rabí, Prácheň, Klenovou, ale i města a panství Přeštice, Horažďovice, Nalžovské Hory a mnohé další statky. Kapitoly publikace, kterých je několik desítek, jsou řazeny chronologicky a popisují jednotlivé větve rodu i jeho nejvýznamnější členy. Další kapitoly se věnují historii sídel rodu a majetkové držbě jednotlivých osob. První díl končí ve 2. polovině 16. století osudy potomků jedné z nejvýznamnějších postav rodu – Půty Švihovského z Rýzmberka – významného stavitele, který stál mimo jiné i za výjimečnou architekturou známého vodního hradu Švihova.
Kniha je doplněna rodokmeny, které pro publikaci vyhotovil autor i množstvím reprodukovaných archiválií, o které publikaci obohatil Jindřich Šlechta. Kniha obsahuje také barevné fotografie sídel tohoto rodu a to jak historické, tak i současné, stejně jako heraldické přílohy a vyobrazení. Součástí knihy je i rozsáhlý poznámkový aparát..

Cena 390,- Kč

POZOR HRANICE!

Průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček

2020, první vydání, formát B6, pevná vazba, 296 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, dvojjazyčné – česko-německé.

 

Dvojjazyčná česko-německá publikace navazuje na dobu, kdy se na obou stranách hranice hovořilo česky a německy. Kniha může sloužit jako historicko-turistický průvodce po příhraničí Domažlicka a okolí bavorských měst Furth im Wald a Cham. Publikace je rozdělena na kapitoly od pravěku do současnosti. Každou kapitolu zahajuje fiktivní rozhovor dvou postav – Čecha a Němce. Kniha je doplněna množstvím barevných fotografií, historických dokumentů a map. Jsou tu uvedeny odkazy na další zajímavá místa – skanzeny, muzea a přírodní památky na obou stranách hranice.

Cena 290,- Kč

HRAD STARÝ HERŠTEJN, PIVOŇ A VRANOV V PROMĚNÁCH STALETÍ

Kolektiv autorů

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každá kapitola obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

Obsáhlá publikace velkého formátu se věnuje zapomenutému koutu Českého lesa nedaleko Domažlic, kde se nad bývalým augustiniánským klášterem na Pivoni vypíná skalnaté návrší se zříceninou hradu Starého Herštejna. Kolektiv autorů se tu v devíti kapitolách věnuje tajemné historii hradu položeného na česko-bavorské hranici, jeho archeologickému výzkumu i rekonstrukci zřícené věže upravené v roce 2020 na vyhlídku. Pět samostatných kapitol je věnováno opomíjenému a zpustlému pivoňskému klášteru. Kapitoly připomínají dějiny kláštera, jeho archeologický výzkum i stavební vývoj a popis objektu, který je v současné době pustý. Poslední kapitola knihy je věnována vísce Vranovu položenému na svahu mezi Pivoní a Starým Herštejnem. Publikace je doplněna stovkami černobílých i barevných fotografií, reprodukcemi archiválií, vedut, kresbami a plány. Autory jednotlivých kapitol jsou historici Eduard Maur a Jiří Jánský, archeologii se věnovali Pavel Břicháček, Petr Kausek a Tomáš Mařík. Stavební historii pivoňského kláštera zpracovali Markéta Frdlíková a Čestmír Cimler. Vydání knihy iniciovali a svými příspěvky obohatili regionální badatelé Štěpán Zemek a Zdeněk Procházka.

Cena 460,- Kč

KAPITOLY Z DĚJIN HORŠOVSKÉHO TÝNA

Václav Kuneš

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 168 stran, křídový papír, plnobatevný tisk

 Autorem publikace je Václav Kuneš (1940–2018), který byl v letech 1994–1998 starostou města Horšovský Týn. Publikace seznamuje čtenáře slovem i obrazem s bohatou historií města Horšovský Týn, který je městskou památkovou rezervací a známe jej především díky gotickému hradu, který je přestavěn na významný renesanční zámek. Historie města je rozpracovaná do 28 kapitol. Počíná pravěkem a končí rokem 1948. Autor se věnuje i horšovskotýnským Lobkovicům či Trauttmansdorffům, kteří vlastnili horšovskotýnské panství a nevyhýbá se ani otázce české menšiny v poněmčeném městě před rokem 1938 či transferu německého obyvatelstva po roce 1945. 

Kniha byla vydání pro Město Horšovský Týn, kde si ji zájemci mohou objednat na E-mail: info@mkzht.cz (Městské kulturní zařízení).

Cena 299,- Kč

NACISTICKÝ PROGRAM „EUTANÁZIE“, ŽIVOT NEHODNÝ EXISTENCE VERSUS NEDOTKNUTELNÁ LIDSKÁ DŮSTOJNOST

René Milfait (ED.)

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 191 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, text je v plném rozsahu česko-německý

Kniha vychází v roce 2020, kdy si připomínáme výročí Úmluvy o právech osob s postižením ratifikované mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. V Úmluvě jde o to, aby mohli mít lidé s postižením lepší život a měli právo na odpovídající zdravotní péči. Kniha je věnována především obětem nacistického programu „Euthanasie“ a těm, kteří se proti tomuto zabíjení nemocných postavili.

Cena 260,- Kč

PÁNI ZE ŠVAMBERKA

Jiří Jánský

2020, druhé rozšířené a upravené vydání, formát B5, pevná vazba, 570 stran, křídový papír, barevné přílohy

Publikace přináší historii významného českého šlechtického rodu Švamberků, který byl usazen v západních a jižních Čechách. Jeho hlavními sídly byly např. hrad Švamberk, Bor, Poběžovice, ale i jihočeský hrad Zvíkov, Orlík, Třeboň a další. Publikace je doplněna rodokmenem hlavní a  všech bočních větví tohoto rodu. Životopisy významných členů rodu jsou popsány v jednotlivých kapitolách. Zvláštní stať je věnována výzkumu hradu Švamberka, pohřebním místům Švamberků a průzkumu hrobky Jana Jiřího ze Švamberka v Poběžovicích. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografií, kreseb a reprodukcí archiválií.

Cena 360,- Kč